Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Prawo budowlane po wdrożeniu dyrektywy 2002/91/WE nakłada na właścicieli obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oddawanego do użytkowania. Charakterystyka energetyczna budynku informuje o wielkości zużycia energii pierwotnej w przeliczeniu na metr kwadartowy powierzchni ogrzewanej. Znajdują się w nim również propozycje zmian prowadzących do poprawy energooszczędności budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku, lokalu mieszkalnego a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową w przypadku przeniesienia własności, zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub powstania stosunku najmu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku nie jest wymagane dla budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok, mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Wymagana jest przez Prawo budowlane jako część projektu budowlanego. Zawiera szczegółowe informacje na temat parametrów przegród zewnetrznych oraz podobnie jak świadectwo zawiera informacje o projektowanym zużyciu energii pierwotnej w przeliczeniu na metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni w sezonie grzewczym.

Zdjęcie szablonu pierwszej strony świadectwa charakterystyki energetycznej budynku